Reklamačný poriadok

Pokiaľ je tovar vadný, jednoducho nám ho pošlite späť. K balíčku pridajte sprievodný list (číslo objednávky, čo je s tovarom zle, číslo účtu pre vrátenie peňazí) a zašlite ho na adresu nášho partnera:

PCNET group as
Lanškrounská 32
571 01 Moravská Třebová

Do 30 dní vyriešime, opravíme, vymeníme alebo vám vrátime peniaze späť.

Čo je reklamácia

Reklamácia je závada, ktorá vznikla na výrobku vplyvom výrobnej chyby . Teda pokiaľ výrobok obsahuje nejakú výrobnú vadu a táto vada sa prejaví pri používaní výrobku.

Čo nie je reklamácia

Chyby, ktoré vzniknú bežným opotrebovaním, nadmerným používaním, alebo používaním v rozpore s návodom na použitie. Ďalej tiež mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené chybou materiálu. Ako reklamácia sa tiež nedá považovať závada, ktorá vznikne nedodržaním pokynov pre správne používanie.

Vrátenie / výmena tovaru

Nesedí vám zakúpené oblečenie, alebo ste s tovarom z nejakého dôvodu nespokojní? Jednoducho nám ho pošlite späť…

·  v pôvodnom obale

·  s visačkami

·  nepoužité

·  s priloženým sprievodným listom (číslo objednávky, za aký tovar chcete to nevyhovujúce vymeniť, číslo účtu pre vrátenie peňazí či prípadného preplatku)
…na adresu nášho partnera:

PCNET group as
Lanškrounská 32
571 01 Moravská Třebová

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy.

·  Slovenská pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty

·  DPD: oznámte do 2 pracovných dní na tel. 841 700 700.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný rád, prijatý podľa príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), je platný a účinný od 1. 10. 2021 a vzťahuje sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Frike sro, IČO: 17234247, Práčská 1881/14, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha, obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 368545 („Predávajúci“), a koncovým zákazníkom – spotrebiteľom („Kupujúci“) realizovaných v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nový tovar („ Kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

Tento reklamačný poriadok platí na všetkých prevádzkach spoločnosti.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe, prípadne vysvetlí zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti z práv z vadného plnenia i spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce.

Predávajúci nezodpovedá za vady v prípadoch:

·  ak sa jedná o vadu predávaného tovaru, v dôsledku ktorej existencie bola dohodnutá nižšia cena,

·  ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

·  je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

·  ak sa jedná o vadu tovaru spočívajúcu v jej opotrebení spôsobenom jej obvyklým užívaním,

·  vada vznikla po prevzatí tovaru v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu Predávajúceho,

·  ak to vyplýva z povahy tovaru.

Článok 2

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to napr. predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

Článok 3

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Ak to pripúšťa povaha kúpy, má kupujúci právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jej funkcie. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prevzatí a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

Článok 4

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie:

·  dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady,

·  kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a

·  spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení,

·  potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty pracovný deň najbližšie nasledujúci. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Článok 5

Akosť pri prevzatí

·  Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí Kupujúcim, ktorým k nemu nadobúda Kupujúci vlastnícke právo, nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

·  sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

·  je tovar vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

·  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Článok 6

Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5 Reklamačného poriadku. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Článok 7

Náklady reklamácie a riešenia sporov

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

Kupujúci ako spotrebiteľ má podľa zákona na ochranu spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, web: http://www.coi.cz.

Článok 8

Zmluvná záruka za akosť

Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak.

 

Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.